Haldusteenus

Pakume haldusteenuseid nii kompleksselt kui eraldi, vastavalt klienti soovile ja vajadusele. Haldusteenus on objekti tegevjuhtimine ning selle administreerimine. See sisaldab kinnisvaraomaniku kohustuste kandmist (vastavalt volitustele), tugi- ja lisateenuste osutamist ja tarbimisteenuste vahendamist. Haldusteenust korraldab haldur, kes täidab omanikel lasuvaid kohustusi tulenevalt korteriomanike üldkoosoleku otsustest.   Kinnisvarahaldur on isik, kes korraldab järgmist:

1. Korteriomanike üldkoosolekud
1.1. Koosolekute teadete koostamine ja edastamine
1.2. Üldkoosolekute korraldamine ja läbiviimine
1.3. Koosolekute juhatamine ja protokollimine
2. Üldkoosolekutel vastu võetud otsuste elluviimine
3. Remonditööde ja omanikujärelvalve korraldamine vastavalt üldkoosoleku otsusele
4. Korteriomanike võlgnevuste puhul kohtuhagi esitamis korral vajalike dokumentide ettevalmistamine ja edastamine
5. Lepingud
5.1. Lepingutest tulenev asjaajamine
6. Korteriühistu/ühisuse liikmete register
6.1. Liikmete registri pidamine
6.2. Kohtute Kinnistusosakonnast korteriomanike kohta päringute tegemine
7. Üldarvestite näidud
7.1. Vee ja kütte (elektri) üldnäitude kogumine
7.2. Üldarvestite näitude esitamine teenuseosutajatele
8. Prügiveo korraldamine
9. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse korraldamine
10. Elamu kindlustamise korraldamine
11. Lisateenuste korraldamine vastavalt üldkoosoleku otsusele
12. Laenudokumentide koostamine ja vormistamine
13. Majaelanike suulistele ja kirjalikele päringutele vastamine
14. Konsultatsiooniteenus majaelanikele
15. Korteriomanike esindamine (volituste piires) kolmandate isikute ees
16. Informatsiooni liikumise korraldamine korteriomanikele elamuga seotud küsimustes
17. Hoone passi pidamine
18. Korterelamu haldamise ja majandamise vastuvõtmine/üleandmine
19. Elanike vastuvõtt
20. Kaebuste ja kodukorravastaste rikkumiste menetlemine

Nimetatud haldusteenuse punktide täitmise ulatus ja rakendamine sõltub korteriomanike üldkoosoleku või juhatuse otsustest ja nende vastavast sisust. NB! Tegu on näitliku loeteluga, teenuse sisu lepitakse korteriühistutega  kokku eraldi.